นางกรรณิการ์ สมานรักษ์

  ประวัติส่วนตัว
.......... ชื่อ นางกรรณิการ์ สมานรักษ์ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ เกิดวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 บิดาชื่อ นายเลียบ สมานรักษ์ (ถึงแก่กรรม) มารดาชื่อนางสำรวญ สมานรักษ์ (ถึงแก่กรรม) ภูมิลำเนาตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร. 044-582413, 0833869850
สถานภาพทางครอบครัว หย่า มีบุตร 1 คน ชื่อเด็กชายนฤสรณ์ สมานรักษ์ เริ่มรับราชการเมื่อ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 ในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ชำนาญการ อันดับ คศ. 2 โรงเรียนบ้านแสรออ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ รวมอายุราชการ 26 ปี 7 เดือน
การศึกษาปริญญาตรีเอกพลศึกษา เริ่มรับราชการ 1 พฤษภาคม 2524 ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สปอ.เมืองสุรินทร์ สปจ.สุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู ชำนาญการ อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านแสรออ ขั้น 28,780 บาท
ความสามารถพิเศษ
........ 1.การใช้คอมพิวเตอร์ ......................... 5.งานดอกไม้จากผ้าใยบัว
........ 2.การจัดดอกไม้สด ............................ 6.งานใบตอง
........ 3.ตัดเย็บเสื้อผ้า ................................. 7.งานถักโครเชท์
........ 4.การสอนดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ............ 8.การผูกผ้าประดับอาคาร
......... 9.ใช้โปรแกรม GSP ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ภาระงานที่รับผิดชอบ
......... - เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
......... - เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
......... - สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ม.2 และ ม.3
......... - สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระเพิ่มเติม)วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป.6
......... - สอนวิชาดนตรีชั้น ป.2 ป.3 ป.4 และป.6
......... - สอนกลุ่มสนใจการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวและดนตรีไทย
......... - เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
......... - ทำงานบัญชีการเงิน
......... - เป็นเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
......... - เป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 3
......... - ครูประจำอาคาร 4
......... - อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกเช้าวันอังคาร
......... - ครูประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านแสรอ
......... - โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านฝึกซ้อมทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 16.00 - 17.30 น.

ประสบการณ์
........ - ครูดีเด่นกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียนตากูก
........ - ชนะเลิศประกวดห้องเรียนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนตากูก
........ - เป็นข้าราชการครูดีเด่นด้านจรรยา มรรยาทและวินัยในวันครูของคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
........ - ดีเด่นระดับอำเภอประเภทครูผู้สอนคณิตศาสตร์
........ - รางวัลผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มที่ 1

........ - เป็นบุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
........ - ครูผู้สอนนักเรียนที่ชนะการประกวดเหรียญเงินประเภทครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
........ - ครูผู้มีความคิดสร้างสันต์(ผลิตสื่อดีเด่น) ระดับอำเภอ
........ - ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการเนื่องในงานมหกรรมการศึกษาระดับจังหวัด
ผลงานด้านวิทยากร
........ - เป็นวิทยากรให้การอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
........ - ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรให้การอบรมครูผู้สอนประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา
........ - เป็นวิทยากรให้การอบรมครูผู้สอนนาฏศิลป์
........ - เป็นวิทยากรให้การอบรมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
........ - เป็นวิทยากรให้การอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน
........ - เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ความภาคภูมิใจ
........ - มีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์เล่มปรับปรุงจนได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีมาก การประกวดผลงานทางวิชาการ
.........- งานแผนงาน/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สืบเนื่องจากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ได้มาจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 --19 มี.ค. 48 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ จัดทั้ง 3 ช่วงชั้น โดยมีวิทยากรคุณครูประโยชน์ สาจีน มาช่วยและได้สร้างเครือข่ายโดยแจ้งไปตามโรงเรียนต่างได้มาร่วม ได้ประสบผลสำเร็จ จากการประเมินอยากให้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นทุกปี ในปี 2549 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำช่วงชั้นที่ 2 , 3 และครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรม GSPและในปี 2550 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้นักเรียนช่วงชั้นที่2-3 ทุกคนได้เรียนรู้สร้างภาพจากโปรแกรม GSP
....... - โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ข้าพเจ้ามีความคิดริเริ่มเป็นโครงการใหม่ในปี 2548 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ได้รับงบประมาณจากทางโรงเรียนและ อบต.ปราสาททอง โดยได้สรรหาวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนจนนักเรียนสามารถออกงานได้ งานที่ข้าพเจ้าประทับใจมาก คืองานแสดงเปิดสนามกีฬาของ อบต.ปราสาททอง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นหัวหน้าในการฝึกซ้อมใช้เด็กนักเรียน 300 คน เป็นงานครั้งแรกที่ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ เพราะเคยเปิดสนามกีฬาของ สปก.เขวาสินรินทร์ (เดิม) ตอนนั้นใช้นักเรียนแสดง 200 คน แต่ครั้งนี้ได้ใช้ดนตรีสดโดยชุดกันตรึมของนักเรียน ชุดการแสดงได้งบประมาณจากโรงเรียนและ อบต.ปราสาททอง เป็นการแสดงที่สวยงามมาก
และงานที่ประทับใจและมีความภาคภูมิใจเป็นภาพที่ไม่รู้ลืมคือภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ซึ่งข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วม

คติการทำงาน

.................................. ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุด